راهنمای نویسندگان

فصلنامه مطالعات شبهه پژوهی در زمینۀ الهیات و معارف اسلامی (تخصصی)

راهنمای تنظیم مقالات:

 مقالات ارسالی باید در سطح علمی پژوهشی، گویای نوآوری در موضوعاتی پیرامون فلسفۀ شبهه مانند مفهوم شناسی، تبارشناسی، پیامدها، تبیین روان‌شناختی و جامعه‌شناختی شبهه، شیوه‌های القاء شبهه، پیش نیازهای شبهه پژوهی، اصول، مبانی و شیوه‌های شبهه پژوهی، جریان شناسی شبهه، رسانه‌های شبهه افکن و پاسخگو با تأکید بر نگاه درجۀ دوم و بیرونی به شبهه باشد.

مقالات ارسالی باید بر اساس شیوه‌نامه حاضر، و به‌صورت تایپ‌شده با لوتوس14 در محیط Word از طریق (سامانۀ مربوطه) به دفتر فصلنامه ارسال گردد.  مقالات لازم است دارای ساختار ذیل باشد:

 1. عنوان: بیانگر مسئلۀ مقاله باشد.
 2. چکیده: در چکیده باید سه مطلبمسئلۀ تحقیق، روش تحقیق و  یافته های تحقیق با ذکر سه واژۀ مذکور منعکس شود. حجم چکیده بیش از 20۰ کلمه نباشد.
 3. کلیدواژه‌ها:شامل حداکثر هفت واژۀ کلیدی، مرتبط با محتوا، که ایفاکنندۀ نقش نمایۀ موضوعی مقاله باشد.
 4. در صفحۀ اول، مشخصات کامل نویسندگان و ترتیب آنها شامل: نام، نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، تحصیلات، نشانی کامل پستی و نیز رایانامه، شمارۀ تماس، همراه مقاله ارسال گردد.
 5. مقدّمه:در مقدّمه مقاله، تعریف مسئله، پیشینۀ پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه نوآوری، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.
 6. بدنۀ اصلی:در سامان‌دهی بدنۀ اصلی مقاله، رعایت یکی از شرایط ذیل لازم است: الف) ارائۀ نظریه و یافتۀ علمی جدید؛ ب) ارائۀ تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج) ارائۀ استدلال جدید برای یک نظریه؛ د) ارائۀ نقد جامع و علمی از یک نظریه.
 7. نتیجه‌گیری:نتیجۀ مقاله بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است که به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد و پاسخ اجمالی به سؤالات اصلی و فرعی مقاله داده می‌شود، و باید از ذکر بیان مسئله، جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.
 8. ارجاعات به‌صورت درون‌متنی بیاید: نام نویسنده، سال نشر، شمارۀ جلد، شمارۀ صفحه. به‌عنوان نمونه: (سبحانی، 1364، 2: 37).
 9. شیوۀ ارجاعات پایانی:

الف) کتاب: نام خانوادگی، نام، سال نشر، نام کتاب، مصحح یا مترجم، محل نشر، ناشر.
ب) مجله: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، نام مقاله، نام نشریه، شمارۀ نشریه، تاریخ نشر، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

ج) توجه: اگر از یک نویسنده دو مقاله یا کتاب با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز کردد. مانند (مطهری، ۱۳۸۹الف:۶/۷۰-۷۵)

د) ارجاعات لاتین هم به سبک ارجاعات فارسی و عربی است.

هـ) ارجاعات توضیحی، مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن در پانویس آورده شود.

 1. تمام عبارات عربی و آیات و روایات با ترجمه ذکر شود.
 2. حجم کل مقاله بیش از ۷۵۰۰ کلمه نباشد.
 3. فایل "بدون نام نویسندگان" برای ارزیابی ارسال می شود، بنابراین در ضمیمه کردن فایل ها دقت شود.
 4. مقالات‌رسیده پس از تأیید هیأت تحریریه و سپس ارزیابان علمی، چاپ خواهد شد.
 5. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی و خارجی چاپ شده باشد.
 6. مطالب مقالات مبین آراء نویسندگان آنهاست و مسئولیت علمی و حقوقی آنها نیز بر عهده ایشان است.
 7. حق رد و یا قبول و نیز تلخیص و ویرایش مطالب برای فصلنامه محفوظ است.
 8.  ترتیب مقالات در مجلّه بر اساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان است.
 9. مقالات دریافتی در صورت تأیید و یا عدم‌تأیید، بازگردانده نمی‌شود.
 10. استفاده از مقالات با ذکر منبع بلامانع است.