اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدباقر پورامینی

کلام سَلَفی مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه

pouramini47gmail.com

سردبیر

محمد جعفری

کلام اسلامی دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

karymiiust.ac.ir

مدیر تحریریه

مهدی حکمت

مهدی حکمت

hekmatgmail.com

مدیر اجرایی

محمدکاظم حسینی‌کوهساری

مدیر اجرایی

khk1362yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عباس کعبی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

m.shobheepajouhigmail.com

محمدباقر پور امینی

مدیر مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات ـ حوزه‌های علمیه

pouramini47gmail.com

حمیدرضا شاکرین

اعضای پیشنهادی هیات تحریریه

shakerinhgmail.com

محمدجعفری

دانشیار گروه کلام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

mjafari125yahoo.com

رسول رضوی

استاد دانشگاه قرآن و حدیث

rasulrazavichmail.ir

حمید کریمی

کلام اسلامی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

karymiiust.ac.ir

محمد فنایی اشکوری

استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

m.shobhepajouhigmail.com

ابوالفضل ساجدی

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

m.shobhepajouhiigmail.com

رضا محمدی شاهرودی

حوزه علمیه قم

m.shobhepajouhiiigmail.com