نیازسنجی پژوهشی در گستره شبهه پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

خستین مرحله پژوهش یافتن موضوع و مسأله است. به عبارت دیگر هرپژوهشی در واقع پاسخ به یک یا چند پرسش است.هدف این پژوهش شناسایی نیازهای پژوهشی در حوزه مطالعات درباره نگاه درجه دوم به شبهه است تا گام سازنده و مؤثری در غنی‌سازی ادبیات پژوهش و اولویت‌شناسی پژوهشی در این عرصه برداشته شود. روش این پژوهش، ترکیبی از نوع پیمایشی و تحلیل محتوا است. جامعه آماری پژوهش کلیه کتاب‌ها، مقالات و متخصصان فعال در حوزه شبهه‌شناسی و پاسخگویی به شبهات است. نمونه آماری،10 پایان‌نامه، 7 کتاب، 50 مقاله و 10 تن از متخصصان شبهه‌پژوه و پاسخگو به شبهات دینی است که به صورت نمونه‌گیری هدفدار انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش شامل 159 عنوان پژوهشی در ذیل 17 کلان موضوع است. کلان‌موضوع روش‌شناسی پاسخ به شبهات دینی با 40 عنوان پژوهشی، کلان‌موضوع آینده‌پژوهی شبهات دینی با 29 عنوان پژوهشی، کلان‌موضوع تبارشناسی شبهات دینی با 15 عنوان پژوهشی و کلان‌موضوع شبهه و هنر با 12 عنوان پژوهشی، بیش‌ترین نیاز پژوهشی را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تقییم الاحتیاجات البحثیة فی مجال الشک

نویسنده [العربیة]

 • احمدرضا فامیل دردشتی
جامعه المصطفی العالمیه
چکیده [العربیة]

المرحلة الأولى من البحث هی إیجاد الموضوع والمشکلة. بمعنى آخر ، کل بحث هو فی الواقع إجابة على سؤال أو أکثر.الغرض من هذا البحث هو تحدید الاحتیاجات البحثیة فی مجال الدراسات على وجهة النظر من الدرجة الثانیة للشک ، بحیث یمکن اتخاذ خطوة بناءة وفعالة فی إثراء الأدبیات البحثیة وأولویات البحث فی هذا المجال. طریقة هذا البحث هی مزیج من المسح وتحلیل المحتوى. المجتمع الإحصائی للبحث هو جمیع الکتب والمقالات والمهنیین الناشطین فی مجال الشک والرد على الشکوک. تکونت العینة الإحصائیة من 10 أطروحات و 7 کتب و 50 مقالاً و 10 متخصصین من ذوی الخبرة فی التشکیک الدینی والرد على الشکوک الدینیة ، تم اختیارهم من خلال العینة المستهدفة. تتضمن نتائج البحث 159 عنوانًا بحثیًا تحت 17 موضوعًا رئیسیًا.الموضوع الکلی لمنهجیة الإجابات على الشکوک الدینیة مع 40 عنوانًا بحثیًا ، والموضوع الکلی لعلم المستقبل للشکوک الدینیة مع 29 عنوانًا بحثیًا ، والموضوع الکلی لعلم الأنساب للشکوک الدینیة مع 15 عنوان بحث وموضوع شک کبیر والفن الذی یحتوی على 12 عنوانًا بحثیًا خصص معظم احتیاجات البحث.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • تقییم الحاجات
 • تقییم الاحتیاجات البحثیة
 • الشکوک الدینیة
 • البحث المشکوک فیه
 1. قرآن کریم با ترجمه ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات امام علی بن‎ابی‎طالب8.

  1. ابن‎منظور، محمدبن‎مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، 1300ق.
  2. احسانی، کیوان و نبوی، سیدمجید، «کتاب‎شناسی پاسخ به شبهات قرآنی»، دوفصلنامه پژوهش‌های نوین در آموزه‌های قرآن و حدیث، دوره 3، شماره 3، 1398.
  3. احمدی، عبدالهادی و شاکر، تقی، «روش‎شناسی شبهه‎سازی وهابیت و نقد روشمند آن»، فصلنامه پژوهش‌های اعتقادی ـکلامی، شماره 32، 1397.
  4. اخوان مقدم، جمال و همکاران، «نیازسنجی و اولویت بندی پژوهش‌های راهبردی برای توسعه علمی یک دانشکده پزشکی»، مجله طب نظامی، دوره 19، شماره 1، 1396.
  5. ارفع بلوچی، فاطمه، کارشکی، حسین و آهنچیان، محمدرضا، «ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش‎های سازمانی»، ارائه در دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، 1390.
  6. افقی، داوود و برنجکار، رضا، «بررسی اقناع مخاطب در پاسخگویی به شبهات اعتقادی»، مجله تحقیقات کلامی، پیاپی 7، صفحه 113، 1393.
  7. ایوبی، محمدرضا و افشانی، علیرضا، «مطالعه نگرش دانشجویان در مورد میزان رواج شبهات دینی در بین جوانان»، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، سال ششم، شماره 19، 1394.
  8. باقی نصرآباد، علی، «روش‌شناسی استاد مطهری در نقد اندیشه‌ها»، مجله مشکوة، دوره 23، شماره 1، 1383.
  9. حسینی علی آبادی، سید روح الله و ابوطالبی، مهدی، «نگاه قرآن به شایعه و شبهه؛ دور روش نفوذ فرهنگی دشمن از طریق رسانه»، مجله معرفت، سال بیست و هفتم، شماره 247، 1397.
  10. خدایاری، علی نقی و عسگری، محسن رضا، «شیوه‌های علمی ائمه متأخر در مقابله با باورهای نادرست»، مجله مطالعات اهل بیتشناسی، شماره 1، 1393.
  11. خسروی حسینی، غلامرضا، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن (راغب اصفهانی)، تهران: مرتضوی، 1364.
  12. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «آسیب‌شناسی و نیازسنجی پژوهشی رشته‌های علوم انسانی (مورد مطالعه: علوم تربیتی)»، مجری طرح: دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1396.
  13. دهخدا، علی اکبر و دیگران، لغت نامه دهخدا، تهران: مؤسسه لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، 1377.
  14. سرمد، الهه و بازرگان، عباس، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: مؤسسه نشر آگاه، 1378.
  15. شریفی، احمدحسین و محیطی اردکان، محمدعلی، «روش‌شناسی آیت الله مصباح یزدی در پاسخ به شبهات اعتقادی»، نشریه عیار پژوهش در علوم انسانی، سال نهم، شماره 2، پیاپی 18، 1397.
  16. علیزاده موسوی، سیدمهدی، «درآمدی بر چیستی شبهه»، پژوهشنامه حج و زیارت، دوره 1، شماره پیاپی 2، 1395.
  17. محقق گرفهمی، البرز؛ قربانی، زین العابدین و میرزایی، محمد، روش‌شناسی پاسخگویی به شبهات با استفاده از مؤلفه‌های عقلی در سیره امام صادق8؛ نشریه فصلنامه علمی پژوهشی کلام اسلامی، دوره 29، شماره 114، 1399.
  18. محقق گرفهمی، البرز؛ دلبری، سیدعلی، بایسته‌های اخلاقی و روششناسی علمی پاسخگویی به شبهات در سیره امام صادق8، نخستین همایش بین المللی تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن وحدیث، 1400.
  19. محمدی، محمدعلی ؛ جاودان، محمد، «رویکرد برهانی امام صادق8 در مواجهه با پرسش ها و شبهات اعتقادی»، مجله پژوهشنامه مذاهب اسلامی، دوره 4، شماره 7، 1396.
  20. مظفری، سید محمد؛ صالحی، سمیه، «روش مورد تأیید معصوم در پاسخ به شبهات امامت»، مجله مطالعات فلسفی کلامی، شماره 17، 1399.
  21. موسوی، سید رضی الدین، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم: انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی نهج البلاغه، 1382.
  22. مهدی‌زاده، حمید؛ فاضلی مهرآباد، علیرضا؛ غروی، سید محمد و آذربایجانی، مسعود، «اولویت‎یابی پژوهشی در روان‌شناسی اسلامی»، فصلنامه تحقیقات بنیادین در علوم انسانی اسلامی، شماره پیاپی 3، 1395.