پاسخگویی به سؤالات از منظر قرآن کریم (مبانی، اهداف، شیوه‌ها و نمونه‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل دکترای مطالعات اسلامی، موسسه بین المللی مطالعات اسلامی.

چکیده

قرآن کریم به اهمیت پاسخگویی به سؤالات توجه کرده و به روش خود به آنان پاسخ داده است. در این نوشتار با توجه به آیات قرآن و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، بعد از بیان مبانی و اهداف قابل استخراج در پاسخ به سؤالات، روش‌های پاسخگویی قرآن کریم هم در حد تتبع بیان شده است. این روش‌های دوازده‌گانه که از پاسخ به سؤالات مرتبط با فروع آغاز و به مباهله که به نظر نگارنده نوعی پاسخگویی است ختم می‌شود، با توجه به متغیرهایی مثل: فهم یا اعتقاد مخاطب؛ موضوع پرسش؛ شرایط و حساسیت‌های اجتماعی و... متعدد شده است. البته می‌توان به‌عنوان مثال از جهت ماده قضایا یا نوع استدلال پاسخ های قرآن را در دسته‌بندی جدیدی قرار داد اما آن چه در این نوشتار اولویت داشته، حکمت موجود در شکل پاسخگویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

الإجابة على الأسئلة من منظار القرآن الکریم (أساسیات وأهداف وأسالیب وأمثلة)

نویسنده [العربیة]

 • Majid khamoshi
فارغ التحصیل دکترای مطالعات اسلامی، موسسه بین المللی مطالعات اسلامی.
چکیده [العربیة]

قد انتبه القرآن الکریم بأهمیة الإجابة على الأسئلة وأجابها على طریقته. فی هذا المقال، بناءً على الآیات القرآنیة وباستخدام المنهج الوصفی-التحلیلی، بعد بیان الأسس والأهداف التی یمکن استخلاصها فی الإجابة على الأسئلة، فقد ذکرنا طرق إجابة القرآن الکریم مدى تتبعنا. هذه الطرق الاثنتی عشریة، تبدأ من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالفروع وتنتهی بالمباهلة -التی تعتبر حسب المؤلف نوعًا من الإجابة-، وفقًا لمتغیرات اصبحت متعددة علی سبیل المثال: فهم المخاطب أو إیمانه؛ موضوع السؤال؛ الظروف الإجتماعیة و أحوالها و ... . هذا و من الممکن مثلا وضع الإجابات القرآنیة فی المجموعة الجدیدة من حیث مضمون القضایا أو نوع الإستدلال ولکن الذی له الأولویة فی هذه الکتابة هو الحکمة الموجودة فی شکل الإجابات.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • السؤال
 • الشبهة
 • القرآن الکریم
 • أساسیات
 • المنهجیات
 • الأسلوب
 • الإجابة
 1. * قرآن کریم.

  ** نهج البلاغه (صبحی صالح)؛ ط1، قم: هجرت، 1414ق.

  1. ابن‎منظور، محمدبن‎مکرم، لسان العرب، بیروت: دارصادر، 1414ق.
  2. دوانی،علی، مهدی موعود(ترجمه جلدهای 51 تا 53بحار الانوار)، تهران: انتشارات اسلامیه، 1378.
  3. شیخ صدوق، توحید، قم: موسسه نشر اسلامی، 1398ق.
  4. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی‎همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1374.
  5. طیب،سیدعبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام، 1378.
  6. فخررازی، محمدبن‎عمر، مفاتیح الغیب، بیروت: انتشارات داراحیاء التراث العربى‏، 1407ق.
  7. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: الوفاء، 1404ق.
  8. مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی (منطق ـ فلسفه)، تهران: صدرا، 1377.
  9. مظفر، محمدرضا، المنطق، قم: اسماعیلیان، 1375.
  10. مکارم‎شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374.